Blog rímskokatolíckeho kňaza

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Z Komentárov biskupa Euzébia Cézarejského na Izaiáša (Cap. 40: PG 24, 366-367)

Hlas volajúceho na púšti
     „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu.“ Jasne naznačuje, že sa toto proroctvo nesplní v Jeruzaleme, ale na púšti; že sa totiž zjaví Pánova sláva a každé stvorenie spozná Božiu spásu.
     A toto sa v dejinách aj doslovne splnilo, keď Ján Krstiteľ ohlasoval Boží spasiteľný príchod na púšti pri Jordáne, kde sa zjavila Božia spása. Lebo všetci poznali Krista a jeho slávu, keď sa po jeho krste otvorilo nebo, Duch Svätý zostúpil naňho v podobe holubice a zaznel Otcov hlas, ktorý vydal svedectvo Synovi: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“
     A toto bolo povedané aj preto, že Boh sa rozhodol prísť na púšť, ktorá bola od nepamäti neschodná a neprístupná. Veď ani jeden z pohanských národov nepoznal Boha a Boží spravodliví a proroci nemali k nim prístup.
     Preto onen hlas rozkazuje pripraviť cestu Božiemu Slovu, vyrovnať, čo je neschodné a strmé, aby mohol náš Boh napredovať, keď príde. „Pripravte cestu Pánovi.“ To je radostná zvesť a nová potecha, že Boh túži, aby všetci ľudia poznali jeho spásu.
     „Vystúp na vysoký vrch ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu!“ Tieto výroky sa presne zhodujú s tým, čo sme povedali; a vhodne sa zmieňujú o hlásateľoch evanjelia a zvestujú príchod Boha k ľuďom po tom, ako bola reč o hlase na púšti. Preto je naozaj vhodné, že po proroctve o Jánovi Krstiteľovi nasledovala zmienka o hlásateľoch evanjelia.
     Ktorý Sion by to teda bol, ak nie ten, čo sa volal predtým Jeruzalem? Lebo aj on bol vrchom, ako vyhlasuje Písmo, keď hovorí: „Toto je vrch Sion, na ktorom prebývaš.“ A Apoštol hovorí: „Priblížili ste sa k vrchu Sion.“ Vari sa tým naznačuje apoštolský zbor, vyvolený z predošlého obrezaného národa?
     Tento Sion a Jeruzalem prijal Božiu spásu a je postavený na Božom vrchu, čiže na jednorodenom Slove Otca. A jemu sa káže, aby vystúpil na vysoký vrch a hlásal slovo o spáse. A kto to ohlasuje dobrú zvesť, ak nie zbor evanjelistov? A čo znamená ohlasovať radostnú zvesť? Ohlasovať všetkým ľuďom, ale predovšetkým judejským mestám Kristov príchod na svet.

Posvätné čítanie | stály odkaz

Komentáre

  1. aj ja verím,
    "hlasom na púšti"
    publikované: 05.12.2010 11:36 | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014